ЕДИС-АКТИВ 4.0
Управление на дълготрайните активи

ЕДИС-АКТИВ е програмен продукт за отчитане на набраното изхабяване на дълготрайните активи и подготовка на счетоводни данни за счетоводна система ЕДИС-АСО.
Със системата се следи: придобиването и движението на дълготрайните активи /преместване, бракуване, продажби, ликвидация, отписване и др./, счетоводното отчитане на набраното изхабяване.
Използва се линеен метода на амортизация.
Към ЕДИС-АКТИВ се създава схема за автоматична подготовка на счетоводни данни за отчитане на дълготрайните активи за избран от потребителя отчетен период. Системата извежда всички изисквани от Закона за счетоводството и Националните счетоводните стандартни изходи - инвентарна книга, амортизационен план по активи и общо за годишни и месечни периоди. Включен е генератор за подготовка на отчети и справки от потребителя по дефинирани от него структури и нива за междинни суми.
Системата е съобразена с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане и поддържа пълна инфорамция за данъчните активи: данъчна амортизируема стойност, данъчни амортизации и данъчна стойност. Осигурява самостоятелни операции за промени в данъчните активи: промяна на стойност, спиране начисляването на амортизации, отписване на данъчни активи. Подготвя и извежда данъчен амортизационен план  за произволно избран месечен период.
В края на годишния отчетен период архивира основна инфорамация свързана дълготрайните активи: счетоводна и данъчна стойност, начислени счетоводни и данъчени амортизации от придобиване и за отчетния  период, счетоводни и данъчни норми и квоти, активи със спрени амортизации и отписани активи. Тази информация остава достъпна за всякя отчетна година обработена с ЕДИС-АКТИВ..
ЕДИС-АКТИВ поддържа постоянна информация за отписани, бракувани, продадени и преместени активи, направени обезценки и промяна на стойност на активи, промени в амортизационни норми, срок на годност други.
Автоматично осчетоводяване на амортизациите по предварително дефинирана схема и прехвърлянето им към счетоводната система ЕДИС-АСО;
В ЕДИС-АКТИВ се поддържа препоръчителния метод за оценка на активите т.е. след първоначалното признаване на актива всеки ДМА се отчита по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и натрупаната загуба от обезценка.
Всички основни операции свързани с: конфигурирането на нови фирми и промяна на данните за съществуващите, индексиранете на базата данни, архивиране и разархивиране на базата данни, настройка на принтерите могат да се правят чрез лесен за обслужване графичен интерфейс.
Системата може да работи в локална мрежа под управелението на Firebird SQL Server. Предвидени са защити срещу неоторизиран достъп.

Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017  EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ