Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
   
ПРЕДХОДНИ AКТУАЛИЗАЦИИ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ


ЕДИС-АСО 5.6

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6

   ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.30 от 14.02.2012:
   В тази актуализация е коригиран проблем с прехвърлянето на  Сравките-декларации по ДДС от предходната година в текущата и тяхната замяна.

    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.28 от 28.03.2012:
    В тази актуализация са включени  следните промени във връзка с измененията в Правилника за прилагане на ЗДДС публикувани в ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012 г., попр. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012 т.:
 • премахната е настройката DOS формат;
 • преименувани са колони и етикети в Дневника за продажбите, Справката-декларация по ДДС и изходи към Excel и Open Office по отношение на ставките 7/9 %  като е оставена само 9%;
 • актуализиран е списъка на позициите в основанието за не начисляване на ДДС при издаване на фактури и известия.

    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.27 от 29.02.2012:
 • При въвеждането на видовете валути не се допуска полето "Мярка" да съдържа стойност "0", което би довело до възникване на грешка при преоценката nа валутата.
 • При експорт в  Excel на Дневниците по ДДС са премахнати апострофите пред цифрите и това позволява сумиране на данните в тях

    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.26 от 26.12.2011:
    Във версия 5.6.26 от 26.12.2011 е оптимизиран  процеса на осчетоводяване на дневници по ДДС импортирани от външни програми. Включена е възможност за архивен номер да бъдат използвани стандартно включените в дневниците по ДДС полета,  които трябва да бъдат зададени под следните имена при въвеждането на  описанието на входните полета:
 • @NRED - номер на ред от дневника;
 • @DOCNUMB - номер на документ;
 • @DANKONTR - ЕИК (ИН по ДДС) на контрагента.
След зареждането и осчетоводяването на документите,  програмата автоматично зарежда в екрана за импорт на дневниците по ДДС:
 • месеца за импорт на дневника;
 • използваното от потребителя име на архив;
 • използваното поле за архивен номер.
Архивният номер и използваното поле от дневниците по ДДС се обвързват на базата на следните дефиниции:
    Име на входно поле                                 Поле от дневника
    -----------------------------                                  ----------------------------------
    @NRED                                                   пореден номер
    @DOCNUMB                                           номер на документа
    @DANKONTR                                          ЕИК (ИН по ДДС)
В новата версия е включен допълнителен контрол при създаването на подсметки, предупреждаващ потребителя за наличието на въведени документи по основната сметка, които трябва да бъдат преосчетоводени по определена подсметка след преструктурирането.
На потребителите, които имат право на достъп до данните от предходни години се предоставя възможност за коригиране на счетоводни записвания и суми в документите за приключена счетоводна година.
За целта е предвидена специална опция "Включи възможност за редактиране на документи за приключена година", която трябва да бъде включена при влизането  в съответната година.
Нови възможности са включени в меню "Конфигурация / Фирми, работни места и права за достъп". Те се активират от меню, което се отваря с десния бутон на мишката, когато е позиционирана в таблицата с обслужваните фирми
 • Промяна на фирмените данни. Позволява промяна на данните на фирмата от текущия ред: име и ЕИК (БУЛСТАТ). Работи аналогично на същата функция включена в програмата за управление на обслужваните фирми - SETUSERS.EXE
 • Замяна на фирма. С тази функция текущото състояние на базата данни на избраната фирма се архивира и в нейната папка се разархивира празна база данни. След това на Потребителя се предоставя възможност да смени данните на фирмата като въведе името и ЕИК (БУЛСТАТ) на новата фирма. Въведените данни се записват в празната база данни и текущата година се установява като отчетен период за новосъздадената фирма. С ТАЗИ ФУНКЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ ОСОБЕНО        ВНИМАТЕЛНО! Независимо от включените в нея средства за архивиране на текущото състояние е желателно Потребителя да си подсигури и собствено копие.

    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.23 от 15.06.2011:
    Във версия 5.6.23 от 15.06.2011 е отстранен проблем свързан с появяването на съобщение за липсващ документ при повторно пускане на анализа на дневниците по ДДС, след като при първото преминаване не са отчетени проблеми в дневниците по ДДС.  
    В нея са включени и промените направени при импорта на Дневници по ДДС в текстови формат от външни програми, а именно:
 • Проверка дали в операциите по ДДС в включена операция за отразяване на продажбите с 9% ДДС.Ако такава липсва програмата я съдава автоматично като и присвоява код 217.
 • При импорта на документите изчислява ставката на ДДС и разпределя продажбите в съответните операции със ставки 20%, 9% и 7%. 
     В тази версия са включени и всички промени и допълнения направени в предходната версия 5.6.15 от 08.02.2011, а именно:
 • Промените направени в Правилника за прилагане на ЗДДС с  ДВ бр.10 от 01.02.2011 год.
 • Възможност за автоматично зареждане на допълнителни  операции по ДДС:
            - за отчитане на продажбите на вторични суровини под номер 216;
            - за отчитане на доставките със ставка 9 % под номер 217   
    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.19 от 30.03.2011:
   В тази версия  е включена възможност за улеснена работа с номенклатурата на контрагентите  при въвеждане и корекция на единични документи от меню   "Операции". За целта е необходимо да са активирани  опциите "Аналитични сметки по код" и "Контрол на    аналитичните сметки" и в аналитичност "8 (Контрагенти)" вместо да се избира код на контрагент да се въведе  директно неговия ЕИК (Булстат). Ако ЕДИС-АСО го намери  в номенклатурата ще го замени с кода на контрагента без да се налага да влизате в номенклатурата и да го избирате от там. Ако контрагент с такъв БУЛСТАТ липсва ЕДИС-АСО:
 • Ще зареди таблицата на контрагентите.
 • Ще намери последния номер, ще го увеличи с 1  (ако използвате цифрово подреждане за тази номенклатура),  иначе ще трябва да въведете фирмения код ръчно.
 • Ще зареди въведения Булстат в полето "ЕИК (Булстат)".
   За вас остава само да попълните името на контрагента и да го изберете от номенклатурата.   
    В тази версия са включени и всички промени и допълнения направени в предходната версия 5.6.15 от 08.02.2011, а именно:
 • Промените направени в Правилника за прилагане на ЗДДС с  ДВ бр.10 от 01.02.2011 год.
 • Възможност за автоматично зареждане на допълнителни  операции по ДДС:
            - за отчитане на продажбите на вторични суровини под номер 216;
            - за отчитане на доставките със ставка 9 % под номер 217
     ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.18 от 22.03.2011:
 • автоматично създаване на бази данни и работни бази данни за локалните (немрежови) инсталации. Това се постига с новите бутони "Създаване на база данни" и  "Създаване на работна база данни" включени във   "Фирми,работни места и права за достъп" от меню "Конфигурция". Бутон "Създаване на база данни" е достъпен, ако колона "База данни" за избраната фирма е празна. Програмата създава папка за базата под името "DAT" следвано от последователния номер на фирмата в списъка. Бутон "Създаване на работна база данни" е достъпен, ако за избраната фирма е създадена база данни  (колона "База данни" не е празна) и колона "Работна  директория" за избраното работно място е празна. Програмата създава папка за работната база данни под името "WORK" следвано от последователния номер на фирмата и последователния номер на работното място за нея. 
 • При печат на фактури за лица регистрирани по ЗДДС е включена допълнителна опция за последователно отпечатване на оригинал и копие без да се налага повторно активиране на бутона "Печат".
    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.16 OT 22.02.2011:
     Направена корекция на текста  "Долуподписаният .................. , декларирам, че:" в края на печатния формуляр на Справката-декларация по ДДС.
    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.14 OT 22.01.2011:
 • При въвеждане на данни в дневника по ДДС се прави контрол за съотвествие между БУЛСТАТ (ЕИК) и ИН по ДДС за лицата  регистрирани по ДДС и се извежда предупредително съобщение,  ако частта в ИН по ДДС след "BG" се различава от кода по  БУЛСТАТ (ЕИК).
 • При въвеждането на документи за отчитане на ДДС е включена допълнителна проверка дали контрагента от контировките на документа съответства на този въвеждан в дневника по ДДС.    При разлика програмата отказва да запише този документ. Тази проверка е възможна само ако в счетоводните сметки се използва аналитично отчитане по контрагенти.
 • При избор на фирма и отчетен период се прави проверка дали избраната година отговаря на отчетния период от базата данни на избраната фирма. При различие програмата отказва  да продължи работата с избраната фирма.
 • Включени са допълнителни възможности за дефиниране на  условия (цифрови и символни) при осчетоводяването на импорт.
 • Премахнато е ограничението от 32767 позиции при импорт на номенклатури и документи.
 • Включена е поддръжка на Firebird SQL Server версия 2.1 и 2.5
 • Включено е предупредително съобщение при издаването на   фактури (известия) в случай, че датата на издаване на  фактурата (известието) превишава с повече от 5 дни датата  на данъчното събитие.       
    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.10 OT 18.12.2010:
 • При избор на фирма за работа се прави контрол на отчетните периоди (години). Не се допуска наличие на повече една година в състояние "междинно приключена" и  "текуща". Освен това  годината в състояние "междинно приключена" не може да бъде по-висока от тази в състояние "текуща".
 • При опит за промяна на номенклатурен код, програмата проверява  дали има въведени документи, в които този код се използва и ако това е така, отказва неговата корекция. По този начин се осуетява възможността при извеждане на аналитични ведомости, да се появят "висящи" аналитичности (без наименования).
 • При корекция на работни файлове се изтриват всички работни файлове, включително и тези с въведени, но не съхранени в базата данни документи. При следващото влизане в операциите за въвеждане (корекция) на единични и партиди от документи, тези работни файлове се създават автоматично.Така се елиминира необходимостта от ръчното им изтриване при аварийно прекъсване на програмата (най-често поради прекъсване на захранването) в режим на въвеждане на документи.
      ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.9 OT 12.11.2010:
        1. При въвеждане на документ от предходни месеци в следващ  отчетен период, датата на осчетоводяване се установява на 1-во число, а не както досега на последния ден на месеца.  Например, при въвеждане на документ от 14.09.2010 в месец  октомври, датата на осчетоводяване се установява на  01.10.2010, а не на 31.10.2010, както беше досега.
    2. При осчетоводяване на документи в меню "Обмен/Осчетоводяване  на импорт" се включени следните допълнителни проверки:
 • с различен цвят се маркират документите, за които месеца  и/или годината от датата на документа се различава от  месеца и/или годината за подадената дата за осчетоводяване.
 • може да бъде посочен месец за осчетоводяване, при което  програмата автоматично установява първо число на месеца за документите, за които месеца и/или годината от датата на  документа се различава от избрания период година и месец за осчетоводяване.
    Документите, за които са установени тези разлики могат да бъдат разпечатани.  
    3. При импорт на документи от ДОС-приложения в меню "Обмен" се включени следните допълнителни проверки:
 • с различен цвят се маркират документите, за които месеца и/или годината от датата на документа се различава от месеца  и/или годината за осчетоводяване. Тези документи могат да  бъдат разпечатани.  
 • при зареждане на дневници по ДДС в текстови формат се прави проверка дали документите вклюени в дневниците по ДДС са налични в базата данни на ЕДИС-АСО. Ненамерените се оцветяват в жълт цвят и могат да бъдат отпечатани.
 • включено е поле "Месец", от което се избира месеца за импорт на дневниците по ДДС в текстови формат, а не както досега той да бъде подаден след запитване от програмата.
    4. Включена е възможност за запазване името на съставителя при издаване на фактури за всяко работно място включено към  ЕДИС-АСО. Това дава възможност различни лица от различни работни места да издават фактури, в които като съставил да фигурира тяхното име, а не името на управителя на фирмата.
      ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.8:
 • Коригиран е проблем с оцветяването на полето "Изчислено ДДС" във  формуляра за запис в дневниците по ДДС от функцията за въвеждане и корекция на единични или партиди от документи..
      ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.7:
 • Коригиран е проблем при промяна на данните за контрагент в документ записан в днeвниците по ДДС.
 • Коригирано е разместването в подреждането на позициите при отпечатване на протокол за ВОП спрямо реда на тяхното въвеждане.
      ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.6:
      В програмата за ДОС-печат са включени възможности за изход:
       1. В текстови файл с разширение по подразбиране TXT;
       2. Файл подходящ за зареждане в Excel със следните параметри:
 • разширението по подразбиране (ако не е посочено) на изходния файл се е CSV;
 • използвания разделител между полета е точка и запетая;
 • десетичния разделител за дробни числа е точка;
 • ограничител за текстовите полета не се използва.
        3. Файл подходящ за зареждане в Open Office със следните  параметри:
 • разширението по подразбиране (ако не е посочено) на изходния файл се е CSV;
 • използвания разделител между полета е запетая;
 • десетичния  разделител за дробни числа е запетая;
 • ограничителя за текстовите полета са двойни кавички.
      ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.5:
        1. В програмата за въвеждане и корекция на единични документи:
 • при копиране на документ може да бъде направен избор дали да се копират и сумите от предходния документ или полетата за стойност да се нулират
       2 .Включен е нов вариант на програмата за ДОС-печат.
 • В него при избор за експорт във файл подходящ за зареждане в Excel/Open Office използвания до сега разделител "запетая" е заменен с "точка и запетая".
      ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.4:
 • В меню "Справка-декларация по ДДС" е включена възможност за  достъп до началните данни и справките-декларации за месеците  преди март 2010 год. и до тези от март 2010 год. нататък.
       ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.3:
 • Коригирана е грешка свързана с правото на възстановяване на данъчен кредит по чл.93, ал.3 в случай, че регистрираното лице за последните 12-месеци преди текущия е направило само доставки на стоки и услуги за регистрани по ДДС лица от ЕС, без да има облагаеми доставки за страната.
       ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.2:
 • Коригирана е грешка свързана с издаването на фактури от лица  регистрирани по чл.100 от ЗДДС.
 • Коригирана е грешка при извеждането на касовата книга в  MS Excel.
 • Коригирана е грешка в програмата за актуализиране на процедурите  в базата данни: ASO5PROC.EXE при използване в локална  инсталация.
        ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.1:.       
 • Коригирана е грешка в предходната версия свързана с неправилното интерпретиране на регистрацията по избор по чл. 100 от ЗДДС.
 • Включена е възможност потребителите извършаващи ВОД и услуги към регистрирани по ДДС потребители от ЕС, но нямащи право да ползват 30-дневния срок за възстановяване на данъчния кредит по чл. 92,ал.3 от ЗДДС, клетка 81 от Справката-декларация по ДДС, да отбележат наличието на тези обстоятелства. За целта в меню "Настройка/Настройка на средата" в раздел "ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ" е включена нова опция "Лицето не ползва право за възстановяване на данъчния кредит по чл.92, ал.3".
 • При издаване на фактури се допуска промяна на вида на плащането, например "чеК" или друго, освен стандартно включените в програмата: "в брой" и "платежно нареждане".
 • Нова версия на програмата ASO55UPD.EXE. с нея можете да заредите новите формуляри на счетоводните отчети за предходната и текуща година. ВНИМАНИЕ! Тази програма може да се използва само от клиентите, приложили платената актуализация на ЕДИС-АСО 5.5 от 22.02.2009 год. и получили валиден активиращ ключ за нея.
 • Нова програма за актуализиране на процедурите в базата данни: ASO5PROC.EXE  С нея се актуализират базите данни за всички отчетни периоди за избрания клиент, независимо дали са активни или приключени. Прилага се за всеки клиент поотделно.
        ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.6.0.
        В тази версия са включени последните промени в Закона за ДДС (ДВ бр.95 от 01.12.2009) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ДВ бр.6 от 22.01.2010) в сила от 01.01.2010 год.
        В актуализацията са включени новите формуляри за отпечатване на:
 • Дневник на покупките;
 • Дневник на продажбите;
 • Справка-декларация по ДДС;
 • VIES-декларация.     


ЕДИС-АСО 5.5

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5

    ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.18 OT 27.12.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
    Отстранен е проблем с отпечатването на прихода и разхода по  в справките за материалните запаси и валутата.
    ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.17 OT 19.11.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
 1. Параметърът "вклюване на корепосндиращите сметки в справката" е установен на "включено" По подразбиране за журнала за сметка.
 2. В номенклатурата на контрагентите е Осигурена е възможност клавишите F4 (Избор) и F12 (отказ) да бъдат използвани, без значение къде се намира курсора на мишката в момента. Досега те можеха да бъдат използвани само, ако текущо активния елемент от екрана е таблицата на контрагентите. Това дава възможност след установяването на филтър да не се  налага позициониране върху текущо активирния ред и след това да се натиска клавиш "Избор".  
      ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.16 OT 14.11.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
     В меню "Конфигурация/Фирми,работни места и права за достъп" е включен бутон "Системни параметри", който е активен при мрежова инсталация на системата и позволява по-лесно  администриране на сървърната инсталация. С него се активира  екран, в който могат да бъдат въведени:
 • типа на операционната система: Windows или Linux
 • името или IP адреса на сървъра;
 • името на Администратора на Firebird сървъра, ако е различно от стандартно установеното: SYSDBA
 • паролата на Администратора на Firebird сървъра, ако е различна от стандарно установената: masterkey
     Зададените параметри за операционна система и име на сървъра се записват за всички фирми обслужвани от тази инсталация.
     ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.15 OT 24.10.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
 • Коригиран е проблем с проверката за актуализация от меню "Сервиз".
 • Включена е нова проверка при изписване на материални запаси от сметките от раздел "3", която осигурява изписване на цялата отчетна стойност, ако бъде изписано цялото налично количество. По този начин се премахват остатъчните суми при нулева наличност по сметките за материални запаси.
.     ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.14 OT 03.06.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
 • Включена е възможност за отпечатване и включване в дневника на продажбите т.н.  "нулеви" фактури. В практиката на много фирми при авансови плащания  се издават фактури за получения аванс. След окончателното приключване на доставката авансово заплатената сума се приспада от стойността на издадената окончателна фактура като се включва като отделен ред в нея. В случай, че окончателната стойност на доставката съвпада с авансово заплатената сума се получава окончателна фактура с нулева стойност и ДДС, които досега не можеха да бъдат отпечатани с  ЕДИС-АСО. След тази корекция това вече е възможно  и тази фактура се отразява в дневника на продажбите с нулеви стойности за доставката и ДДС.
      ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.13 OT 29.04.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
 • Програмата за въвеждане и корекция на единични документи запазва установеното състояние на параметъра за автоматично изчисляване на ДДС, до неговата последваща промяна. Състоянието на този параметър е локално за конкретния потребител и фирма. неговата промяна за едно работно място не оказва влияние върху състоянието му (включен или изключен) за останалите работни места и фирми.
 • Включена е възможност за включване в дневника на покупките т.н.  "нулеви" фактури. В практиката на много фирми при авансови плащания се издават фактури за получения аванс. След окончателното приключване на доставката авансово заплатената сума се приспада от стойността на издадената фактура като се включва като отделен в нея. В случай, че окончателната стойност на доставката съвпада с авансово заплатената сума се получава окончателна фактура с нулева стойност и ДДС, които досега не се приемаха от ЕДИС-АСО и при запис в дневника по ДДС такива фактури се отразяваха като нулирани фактури в дневника на продажбите. След тази корекция програмата разпознава наличието на нулева фактура за покупка и след потвърждаване от страна потребителя изисква въвеждането на вида на доставката при нулева фактура за запис в дневника на покупките.
 • Отстранен е проблем с издаването на фактури и известия към тях от лицата регистрирани по чл. 99-ВОП, чл.100, ал.2-по избор ВОП и чл. 152-електронни услуги от ЗДДС
 • Във връзка с необходимостта от въвеждането на документи от предходни години  (най-често срещани при продажбата на автомобили и първоначална регистрация по ДДС) в програмата за въвеждане и корекция на единични и партиди от документи е включен нов параметър за контрол на датата на документа. Той се включва и изключва от падащото меню, което се активира с помощта на десния бутон на мишката. В положение "включен" не се допуска  въвеждане на документи с дата по-стара от 01.01 на предходната отчетна година. В положение "изключен" могат да бъдат  въвеждани документи от произволна предходна дата. Единственото напомняне,  което извежда програмата е за документи с дата по-стара от 01.01.2000. В тези случаи изисква потвърждеиие от Потребителя да продължи с този документ. Установеното състояние на параметъра се запазва след излизането от програмата и е локално за конкретния потребител и фирма. неговата промяна за едно работно място не оказва влияние върху състоянието  му (включен или изключен) за останалите работни места и фирми.
    ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.10 OT 22.02.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
      Тази актуализация е предназначена САМО за клиентите на  ЕДИС-АСО 5.5.приложили актуализацията към версия 5.5.0 преди 31.12.2008 год.
      Клиентите приложили актуализацията към версия 5.5.0 от 22.02.2009 не е необходимо да прилагат тази актуализация. Тя е включена в обновената версия на първата актуализация.
      В тази версия са  направени следните промени:
      I. ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ.
 • Автоматична настройка на регионалните параметри за числа, време и дата при стартирането на програмата и възстановяване на оригиналните  стойности след изход от нея. При аварийно приключване на програмата възстановяването на тези параметри е невъзможно.        
 • Автоматично изчисляване на сумата на ДДС при въвеждане на единични документи, ако в контировката със сметка за отчитане на ДДС стойността е "0.00". Активирането/дезактивирането на тази опция става от плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката.
 • При изпълнение на операцията "Прехвърляне на междинни годишни салда", заедно с крайните салда от предходната година в базата данни на текущата година се зареждат и липсващите         номенклатури. По този начин се решава често срещания проблем, след междинното годишно приключване въведените в предходната година нови елементи в номенкатурите да липсват в същите тези номенклатури от текущата година. Това предизвикваше грешка при прехвърлянето на междинните годишни салда.
 • В меню "ДДС/Справка-декларация по ДДС/Въвеждане на начални данни" е включена възможност за отключване на приключени периоди по ДДС.
     II. КОРЕКЦИИ В СХЕМИТЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ
      А) В ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ:
 • На ред "0205.ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТ. ДЕЙНОСТ" формулата е променена така: #0201+#0202+#0203+#0204
 • На ред "0116 13. ПЕЧАЛБА" формулата се променя така: #0113-#0114-#0115-#0213
 • На ред "0214 11. ЗАГУБА" формулата се променя така: #0213+#0114+#0115-#0113 Така се гарантира, че общият резултат печалба или загуба ще бъде оценен правилно.
 • На ред "0114 11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА" и на ред "0115 12. ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК" е направена корекция да взема кредитния оборот на включените показателите формули.
      Б) В ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД:
 • На ред "0306 ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВАЛУТНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ" в кореспонденцията "дт 624/кт 50" беше оставено празно полето "Резултат"
      В) В СПРАВКАТА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ:
 • В случай, че не е направена настройка на този отчет той може да бъде обновен с маркиране на полето "Актуализация на справката за дълготрайните активи" за избраната или всички фирми. Това се налага поради това, че схемата на този отчет е тотално променена и прилагането на частична корекция не е целесъобразно.
    ВЪВ ВЕРСИЯ 5.5.0 OT 22.02.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
        В тази версия са включени последните промени в Национален счетоводен стандарт № 1 от Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМЦП) приети с Постановление  № 251 от 17.10.2007 в сила от 01.01.2008 год.
        След актуализацията новите схеми на счетоводните отчети получават номера от 10001 нагоре. По този начин се запазват без промяна направените настройки на счетоводните отчети приложими до този момент и програмата ЕДИС-АСО 5.5 може да бъде използвана за извеждане, както на отчети за 2008 година, така и за предходните години.
        В актуализацията са включени новите формуляри за отпечатване на:
 • Счетоводен баланс - Приложение № 1;
 • Отчет за приходите и разходите (двустранна форма) - Приложение № 2;
 • Отчет за приходите и разходите (едностранна форма) - Приложение № 3;
 • Отчет за собствения капитал - Приложение № 4;
 • Справка за нетекущите (дълготрайни) активи - Приложение № 5;
 • Счетоводен баланс - Приложение № 6.
        Подготвена е специална програма и подробна документация за актуализиране на базата данни и включването на новите структури на отчетите в нея. Настройката на счетоводните отчети и включените в тяхната структура счетоводни сметки е направена в съответствие с изданието на "Икономика прес & Р-Консулт ООД" - Национални счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия-коментар" от 2008 год. С оглед отразяването на спецификата, присъща на дейността на всяка фирма, тази настройка трябва да бъде прегледана и евентуално допълнена и коригирана.
        Настройката на счетоводните отчети е направена, както за сметкоплана, в който счетоводните сметки във всяка група започват от 1: 101, 201, 301, 401, 411, 501, 601, 701, така и за сметкоплана, в който счетоводните сметки във всяка група започват от 0: 100, 200, 300, 400, 410, 500, 600, 700.ЕДИС-АСО 5.2

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕРСИЯ 5.2

       ВЪВ ВЕРСИЯ 5.2.6 OT 11.06.2009 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
 •    Корегиран е проблем при въвеждането на неправилна дата на  документа или  дата на осчетоводяване, което води до "зависване"  на програмата
        ВЪВ ВЕРСИЯ 5.2.5 OT 08.12.2008 СА НАПРАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:     
 • Включена е възможност за определяне на ДДС-операции по подразбиране при издаване на Протокол за покупките и продажбите, различни от ВОП. Досега стандартно се приемаше, че протокол се издава във връзка с ВОП и се отразяваше по подразбиране с операция "105-ВОП с право на пълен  данъчен кредит" в покупките и операция "203-ВОП-20 %" в продажбите. С оглед зачестилото използване на протоколи във връзка с отчитането на  вторични суровини могат да бъдат зададени други ДДС-операции. За целта трябва да се направи следното:  в меню "Настройка/Настройка на средата" с бутон "ДДС-параметри" да се активира екрана за избор на ДДС-операции по подразбиране. В долната част е добавена възможност за задаване на ДДС-операциите свързани с издаването на протоколи за покупките и продажбите.
 • Съдържанието на списъка от полето "Основание за неначисляване на ДДС" от екрана за издаване на фактура може да бъде редактирано. До него вдясно е включен бутон, с който се активира екран със списъка на включените елементи. От него могат да бъдат изтрити ненужните, редактирани и пренаредени съществуващите, както и да бъдат добавени нови. След неговото напускане програмата съобразява направените промени. За да възстановите старото положение, трябва да влезете отново в списъка и да изтриете всички елементи от него. След напускането на екрана, оригиналния вид включен в програмата по подразбиране ще бъде възстановен автоматично.
 • Аналогично работи и редакцията на списъка от полето "Основание за начисляване на данък" от екрана за издаване на протоколи. Единствената разлика е в това, че изтриването на всички елементи не води до възстановяване на стандартно положение, а той остава празен. Това ви дава възможност да отстраните погрешно въведени основания и да изградите коректен списък.
 • В програмата за анализ на дневниците по ДДС е включена възможност за извеждане на списък с дублирани номера на документи по ДДС включени в покупките. Това не е грешка, защото е допустимо дублиране на номера на документи от различни доставчици, но може да бъде използвано и за контрол дали даден документ да не е въведен двукратно в покупките.
 • При подготовката на счетоводните отчети от меню "Отчети/Счетоводни отчети" след избор на отчет, в екрана за подготовка на отчета могат да бъдат въведени следните параметри: дата на изготвяне на отчета, съставител и ръководител, който подписва отчета. Въведените данни се извеждат в края на стандартния формуляр на отчета  (активира се с бутон "Формуляр" след обработката на отчета). Програмата запазва името на съставителя на отчета след първото му въвеждане и го предлага за всеки следващ отчет и фирма от текущата инсталация. Това е удобно за счетоводни къщи, които обслужват много фирми и се явяват съставители на техните отчети.
 • Включена възможност за въвеждане на данните за паричния поток  за преходната година за варианта на паричен поток изчисляван по прекия метод. След избора на отчет: "7-ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД" бутона "Запис на данните за предх.год." се променя на "Данни за предходната година". С него се активира екран за въвеждане и съхраняване на данните за паричния поток за предходния отчетен период. Тези данни се използват при отпечатване на формуляра "Отчет за паричните потоци по прекия метод";
 • Ново! При изчисляването на данъчната основа на доставките с отчитане на ДДС се използват определени групи от разчетни и приходни сметки, които  до тази актуализация бяха заложени стандартно в системата. Сега в подменю "Специални сметки" от меню "Обща база" е включен нов раздел "Разчетни и приходни сметки", в който са заложени групи от разчетни и приходни сметки, които се използват за определяне на данъчна основа по ДДС.  ЕДИС-АСО проверява контировките за наличието на сметки по посочените групи, за да може да изчисли данъчната основа на доставките. Тази данъчна основа се подава към съответната операция по ДДС в екрана за запис на документа в Дневниците по ДДС. Можете свободно да редактирате този списък, като премахвате или включвате групи или отделни сметки. Стандартно в приходните сметки са включени: групите: 70,71,76,79 , а в разчетните: 40,41,42,45,49
    За повече информация моля прочетете внимателно описанието, което се стартира автоматично след прилагането на  актуализацията. След активирането на връзката изтеглете  файла ASO52UPD.EXE в инсталационната директория на ЕДИС-АСО и го стартирайте. Изпълнете процедурите за актуализация на системата, съгласно приложеното описание.
ВАЖНО!
    Клиентите на ЕДИС-АСО 5.х, които не са приложили  предходната актуализация от 05.02.2007 задължително трябва да я изтеглят и инсталират преди да преминат към тази актуализация

ЕДИС-АСО 5.0   актуализация от 05.02.2007
        В тази актуализация са направени значителни промени във:
              1. Анализа на дневниците по ДДС
              2. Въвеждане и запис на протоколи  за ВОП
              3. Дневниците и справката-декларация по ДДС
              4. Импорта на дневници по ДДС от външни програми
              5. Осчетоводяване на документи от ЕДИС-КОМЕРС 4.0
              6. Импорт и осчетоводяване на документи от текстови файлове по схеми за осчетоводяване.
       За повече информация моля прочетете внимателно описанието, което се стартира автоматично след прилагането на актуализацията. След активирането на връзката изтеглете  файла ASO5UPD5.EXE в инсталационната директория на ЕДИС-АСО и го стартирайте. Изпълнете процедурите за актуализация на системата, съгласно приложеното описание.ЕДИС-АКТИВ 3.6

ЕДИС-АКТИВ 3.6   актуализация от 06.06.2007
           Тази версия отразява последните промени в ЗКПО направени в бр.110 от 21 декември 2007 год. В програмата за въвеждане на активи са променени някои полета, за да улеснят потребителите при въвеждане на нови и актуализиране на въведени активи и отстранени опции, водещи до възникване на потенциални грешки. Повече информация....
      След активирането на връзката, изтеглете файла AKT36_UPD.EXE в инсталационната директория на ЕДИС-АКТИВ и го стартирайте. След инсталирането на актуализацията направете препратка (shortcut) към програмата AKTIV3.EXE на десктоп-а на компютъра. Тази програма ще намерите в инсталационната директория на ЕДИС-АКТИВ.
    ВАЖНО!
     1. Тази актуализация е безплатна за клиентите на ЕДИС-АСО 5 и ЕДИС-АКТИВ 3.5, закупили лиценз за програмните продукти след 01.01.2007 год.. и платена  за останалите. За повече информация относно цените, моля погледнете ценовата листа.
     2. Клиентите на ЕДИС-АКТИВ 3.0 и предходни версии трябва да изтеглят и инсталират пълната версия на ЕДИС-АКТИВ 3.5 преди да приложат тази актуализация.ЕДИС-АСО 2.7

ЕДИС-АСО 2.7   актуализация от 01.06.2007
     ВАЖНО! Тази актуализация е предназначена САМО за клиентите на ЕДИС-АСО 2.7 и включва всички предходни актуализации от 06.03.2007год., 22.03.2007год. и 19.04.2007 год. 
     В ТАЗИ АКТУАЛЗИАЦИЯ СА НАПРАВЕНИ ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С  ПОВИШАВАНЕТО НА   СИГУРНОСТТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС И  СПРАВКАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ:
   1. Не се допуска запис на дневниците по ДДС без да се премине през опцията за подготовка на  данните за периода.
   2. Не се допуска запис на справката-декларация по ДДС без да се премине през опцията "Месечна справка-декларация  по ДДС".
   След активирането на тази връзка ще можете да изтеглете файла ASO27UP5.EXE , копирайте го в инсталационната директория на ЕДИС-ASO 2.7 и го стартирайте. Това е достатъчно, за да приложите тази актуализация. 
 
 
 
 
 
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ