Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


13.10.2023
ЕДИС-АСО 7.7.7


18.04.2023
ЕДИС-АКТИВ 4.1.14


04.12.2022
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.0
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ

СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧВА:
 • ЕДИС-АСО 7.7 Професионална и Стандартна версия и безплатен абонамент за ЕДИС-АКТИВ 4, за клиентите които имат закупен лиценз за този програмен продукт ;
 • безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
 • 20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената  при ползване на дистанционни услуги от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД свързани с поддръжката на софтуера. Обявените отстъпки при ползване на дистанционни услуги са валидни само за ЕДИС СОФТУЕР  ЕООД. Дистрибуторите могат да предлагат други ценови услуги.


ЦЕНИ НА СОФТУЕРНИЯ АБОНАМЕНТ ПО КАТЕГОРИИ КЛИЕНТИ:

1) Цени за клиентите на ЕДИС-АСО 7.7 със софтуерен абонамент за 2023 год.и клиентите направили актуализация към ЕДИС-АСО 7.7 от ЕДИС-АСО 7.5 и ЕДИС-АСО 7.6:
 • 288.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);
 • 72.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 144.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър;
 • 216.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър, който работи като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

2) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7.7 Професионална или Стандартна версия през 2022 год., за които гаранционния срок е изтича преди 01.12.2023 год.:
Могат да заплатят софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2023 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период + годишния абонамент за 2024 год. В тези случаи сумата на годишния абонамент за 2024 год. трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2023 год. след изтичането на гаранционния срок + годишния  абонамент  за 2024 год.
База за тези изчисления е цената на абонамента за 2024 год без ДДС.
Пример:
Клиент закупил лиценз през месец юни 2022 год. за мрежова версия от два компютъра + един отделен компютър трябва да заплати следните суми за абонамент за 2024 год.:
1. За основния компютър (сървър):
    240.00 без ДДС / 12 = 20.00 лв. на месец. За оставащите шест месеца от 2023 год.: 120.00 лв. + 240.00 лв. (абонамент за 2024 год.) = 360.00 х 1.2 = 432.00 лв. с ДДС
2. За мрежовото работно място: 
    60.00 без ДДС / 12 = 5.00 лв. на месец. За оставащите шест месеца от 2023 год.: 30.00 лв. + 60.00 лв. (абонамент за 2024 год.) = 90.00 х 1.2 = 108.00 лв. с ДДС
3. За отделния компютър със самостоятелна инсталация:
    120.00 без ДДС / 12 = 10.00 лв. на месец. За оставащите шест месеца от 2023 год.: 60.00 лв. + 120.00 лв.  (абонамент за 2024 год.) = 180.00 х 1.2 = 216.00 лв. с ДДС

3) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7.7 Професионална или Стандартна версия през 2023 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2024 год.:
Могат да заплатят софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2024 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2024 год. след изтичането на гаранционния срок. База за тези изчисления е цената на абонамента за 2024 год без ДДС.
Тези клиенти не са длъжни да заплащат предварително софтуерен абонамент за 2024 год.
Могат да направят това преди изтичането на последния месец от гаранционния срок, който се определя от датата на издадената фактура за закупуване на лиценза за ЕДИС-АСО  7.7, за оставащите месеци до края на 2024 год.
Могат да направят това преди изтичането на последния месец от гаранционния срок през 2024 год., който се определя от датата на издадената фактура за закупуване на лиценза за ЕДИС-АСО  7.7, за оставащите месеци до края на 2024 год.
При пропускане на този срок те мога да заплатят софтуерен абонамент в периода на абонаментната кампания през 2024 год.като в този случай към абонамента за 2025 год. се добавят оставащите месеци след изтичането на гаранционния срок за 2024 год.
Каква е разликата между двете възможности: предварителното заплащане на абонамента и заплащането му в последния месеца преди изтичането на гаранционния срок ?
Клиентите с предварително заплатен абонамент за месеците след изтичането на гаранционния срок ползват в рамките на цялата следваща година предвидените за абонати отстъпки, а тези, които заплащат абонамента след изтичането на гаранционния срок - само за месеците, за които имат абонамент.
Пример:
Клиент закупил лиценз през месец юни 2023 год.:
1. При заплащане на абонамента за оставащите шест месеца от 2024 год. до 29.12.2023 ползва предвидените за абонати отстъпки през цялата 2024 год.
2. При заплащане на абонамента през 2024 год. до 30.06.2024 год. ползва предвидените за абонати отстъпки само за месеците от юли до декември 2024 год.

4)  Клиентите на предходни версии:
Могат да направят актуализация към ЕДИС-АСО 7.7 и след това да заплатят софтуерен абонамент за 2024 год. или закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.7 със значителни отстъпки в цената до 22.12.2023 год., ако този вариант е по-изгоден за тях.
Закупуването на нов лиценз им осигурява:
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7.7 ;
 • безплатна актуализация на съществуващата инсталация и базите данни към версия 7.7 и прехвърляне на базите данни към новата инсталация, ако нейната конфигурация: брой компютри и фирми не е различна от използваната до момента. Прехвърлянето на бази данни за избрани фирми се заплаща по актуалната ценова листа за услуги;
 • едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО 7.7.

ВАЖНО!
Клиентите заплатили своя абонамент за 2024 г. преди 30.11.2023 г. ще получат допълнителна отстъпка от 10 % (десет процента) за всички допълнения и разширения на счетоводната система:  допълнителни пакети от фирми, работни места в мрежа или самостоятелни работни места (компютри) закупени до 22.12.2023 год.
Тази отстъпка не се предоставя за допълнителния и разширения на ЕДИС-АКТИВ 4.


СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Крайният срок за подаване на заявки за софтуерен абонамент за 2024 год. е  22.12.2023 и заплащането на абонамента трябва да стане до 29.12.2023 год..
Ако през 2024 година клиентът разшири своите конфигурации, новите работни места (компютри) също се включват в абонамента.
Заявка за софтуерен абонамент за 2024 год. можете да изтеглите от тук.
Попълнената заявка за софтуерен абонамент трябва да бъде изпратена на e-mail:  office@edis-bg.com до 22.12.2023 год.
На обявения в заявката имейл ще получите проформа фактура за заплащане на абонамента, съобразена с използваната при вас версия на ЕДИС-АСО и конфигурация от работни места.
В случай, че имате допълнителни изисквания за промяна на конфигурацията включена в абонамента, намаляване на работните места (компютри) включени в абонамента или необходимост от уточнения относно абонамента, моля да попълните в свободен текст раздела "Допълнителни изисквания".
За да се избегнат грешки и неточности, моля да не се правят преводи за софтуерен абонамент без издадена от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД проформа фактура.
Заплащането на абонамента трябва да бъде направено до 29.12.2023 год.
При заплащане на абонамента, моля в платежното  нареждане да включите името на фирмата (физическото лице)  и текста "Софтуерен абонамент".
Моля да не се правят плащания на абонамента през други фирми или физически лица, различни от притежателя на лиценза на ЕДИС-АСО 7.7


ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Клиентите без закупен лиценз за ползване за програмен продукт ЕДИС-АКТИВ 4, могат да закупят такъв на обявените цени до 22.12.2023 год., след което ЕДИС-АКТИВ 4 автоматично ще бъде включен в  софтуерния абонамент на ЕДИС-АСО за 2024 год.
2. Софтуерният абонамент не включва отстраняване на технически проблеми, хардуерни и софтуерни консултации и услуги, свързани с обслужването на програмните продукти, включени в него.
3. Софтуерният абонамент не включва разширения на съществуващите програмни системи: включването на допълнителни работни места, обслужвани фирми и други, които се заплащат отделно съгласно ценовата листа на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД.
4. При закупуване на ново работно място в мрежа или отделен компютър със самостоятелна инсталация до 22.12.2023 год. към сумата за разширяването на конфигурацията трябва да бъде добавена и сумата за абонамента за 2024 год., за да бъде включено това работно място в софтуерния абонамент за 2024 год.
Пример:
В периода на абонаментната кампания от 16.10.2023 до 22.12.2023 клиент решава да разшири своята конфигурация с ново работно място в мрежа.
Цената за добавяне на работно място към съществуващата конфигурация за този период е: 100.00 лв. без ДДС
Към тази сума трябва да се добавят  60.00 лв. без ДДС или общата сума добавяне на работно място + абонамент за 2024 год. става: 160.00 лв. без ДДС (192.00 лв. с ДДС).
Клиентът има право да се откаже от софтуерен абонамент за новото работно място, но ще трябва да заплаща бъдещите актуализации за него.
5. Обявените отстъпки при ползване на дистанционни услуги са валидни само за ЕДИС СОФТУЕР  ЕООД. Дистрибуторите могат да предлагат други ценови услуги.
6.  Платената сума за софтуерен абонамент не подлежи на възстановяване или прехващане за следващи периоди или други плащания.
5.  В абонамента трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента. Ако клиентът прецени, че не желае  да ползва абонамент за някои работни места с ЕДИС-АСО 7.7,  трябва да ги дезактивира и да изпрати дезактивиращите ключове преди заплащането на абонамента. Така ще получим информация за работните места, които са изключени от абонамента.
След това ще можете отново да ги активирате към използваната версия на ЕДИС-АСО 7.7. Бъдещите актуализации на ЕДИС-АСО за дезактивираните работни места ще трябва да бъдат заплащани.
Предходните версии могат да бъдат запазени.

Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
ЗА 2024 ГОДИНА
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ